ไตวาย เมื่อไตวายควรดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ไตวาย เมื่อไตวายควรดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร? การดูแลตนเองเมื่อมีอาการดังกล่าวในหัวข้ออาการ ควรรีบพบแพทย์เสมอ ซึ่งในช่วงที่มีอาการไตวาย การรักษาจะเป็นการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจึงอยู่ในการดูแลรักษาจากแพทย์และพยาบาล แต่เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวควรต้องปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาลแนะนำอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด ซึ่งโดยทั่วไป คือ ไตวาย. ไตวาย รักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุ ที่สำคัญ คือ ระมัดระวังการกินยาต่างๆ อาหาร สมุนไพรต่างๆ เห็ดแปลกๆไตวาย จำกัด น้ำดื่มและประเภทอาหาร ตามที่แพทย์ พยาบาลแนะนำอย่างเคร่งครัด โดย เฉพาะ อาหารเค็ม (เกลือโซเดียม/เกลือแกง) และเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดง (เนื้อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) กินยาต่างๆที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ขาดยา ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายตามควรกับสุขภาพ สม่ำเสมอ รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) เพราะผู้ป่วยไตวาย มักติดเชื้อได้ง่าย และเมื่อติดเชื้อมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง พบแพทย์ตามนัดเสมอ รีบพบแพทย์ก่อนนัด เมื่อมีอาการผิดปกติไปจากเดิม หรือเมื่ออาการต่างๆเลวลง ป้องกันไตวายอย่างไร? การป้องกันไตวาย คือการหลีกเลี่ยงสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวแล้วในหัวข้อ สาเหตุ ซึ่งที่สำคัญ คือ รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน… Continue reading ไตวาย เมื่อไตวายควรดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?